Thứ bảy, 8/8/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :23/07/2020
USD = 23.220
23/07/2020 - 29/07/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.734,34 đ
JPY 217,04 đ
GBP 29.369,92 đ
CHF 24.851,24 đ
AUD 16.533,35 đ
CAD 17.231,37 đ
SEK 2.607,28 đ
NOK 2.534,16 đ
DKK 3.592,36 đ
RUB 327,7 đ
NZD 15.407,13 đ
HKD 2.995,95 đ
SGD 16.751,55 đ
THB 733,91 đ
IDR 1,59 đ
INR 310,69 đ
TWD 789,64 đ
CNY 3.315,53 đ
KHR 5,7 đ
LAK 2,57 đ
MOP 2.908,81 đ
WON 19,4 đ
Liên kết Website
 
Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam mới
Thứ năm, 6/8/2015 - 11:9:48 (GMT+7)
    Trong thời gian qua, khi thực hiện phân loại hàng hóa, xác định mã số đã phát sinh tranh chấp giữa cơ quan Hải quan và Doanh nghiệp do có sự khác biệt về mã số HS giữa Danh mục hàng hóa XNK, Biểu Thuế XK, Biểu Thuế NK ưu đãi và Danh mục quản lý chuyên ngành…. Sự khác biệt này dẫn đến nhiều trường hợp hàng hóa khi NK, XK bị điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách mặt hàng, chính sách thuế... đôi khi xung đột với nhau.

    Để xảy ra tình trạng này là do các bộ chuyên ngành thường chậm công bố danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành, một số danh mục khi ban hành chưa tuân thủ đúng về mã phân loại HS theo danh mục hàng hóa XNK Việt Nam; chưa phân định rõ trường hợp áp dụng, mục đích áp dụng của các danh mục quản lý chuyên ngành…

    Việt Nam đã tham gia Công ước quốc tế về Hệ thống hài hòa, mô tả và mã hóa hàng hóa (Công ước HS) từ năm 1998. Đây là hệ thống toàn cầu về phân loại hàng hóa. Việc phân loại hàng hóa không chỉ nhằm mục đích thu thuế mà còn nhằm đảm bảo thống nhất phân loại hàng hóa XNK.

    Hiện nay, theo quy định của các luật liên quan (Luật Thương mại, Luật Kiểm tra nhà nước về chất lượng...), các bộ, ngành có trách nhiệm ban hành Danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành kèm mã phân loại hàng hóa theo Công ước HS để bảo đảm thống nhất thực hiện.

    Tại Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 đã quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính ban hành Danh mục mã số hàng hóa XNK thống nhất trong toàn quốc và phù hợp với công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

    Triển khai thực hiện quy định này, ngày 01 tháng 7 năm 2015 Bộ Tài Chính đã ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam kèm Thông tư 103/2015/TT-BTC.

    Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sử dụng để thực hiện các quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, cụ thể được sử dụng nhằm:

    - Xây dựng các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

    - Xây dựng các Danh mục hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ;

    - Thống kê Nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

    - Phục vụ công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và các lĩnh vực khác.

    Thông tư số 103/2015/TT-BTC bao gồm 2 Điều và 2 Phụ lục kèm theo với các nội dung chính đáng chú ý như sau:

     - Phụ lục I ban hành danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, mô tả chi tiết hàng hóa kèm mã số HS. Danh mục này gồm 21 phần, 97 chương. Bắt đầu từ Chương 1 Động vật, các sản phẩm động vật đến Chương 97 Các tác phẩm nghệ thuật, đồ sưu tầm, đồ cổ.

     - Phụ lục 2 quy định sáu quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới. Theo đó quy định việc phân loại hàng hóa phải lần lượt tuân thủ 06 quy tắc được đề cập.

    Thông tư số 103/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư; Quyết định số 2914/QĐ-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2012 về việc đính chính Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

    Xem chi tiết nội dung Thông tư tại đây
Trương Văn Hùng

Các tin khác:

Số lượt truy cập
Đang truy cập