Thứ năm, 28/5/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :25/05/2020
USD = 23.257
21/05/2020 - 27/05/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.439,06 đ
JPY 215,97 đ
GBP 28.493,97 đ
CHF 24.047,37 đ
AUD 15.258,32 đ
CAD 16.705,47 đ
SEK 2.408,22 đ
NOK 2.332,46 đ
DKK 3.412,7 đ
RUB 323,71 đ
NZD 14.219,09 đ
HKD 2.999,83 đ
SGD 16.422,26 đ
THB 730,87 đ
IDR 1,58 đ
INR 307,33 đ
TWD 776,29 đ
CNY 3.274,32 đ
KHR 5,73 đ
LAK 2,59 đ
MOP 2.915,24 đ
WON 18,93 đ
Liên kết Website
 
Đảng bộ Cục Hải quan Bình Định tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Thứ sáu, 15/5/2020 - 8:36:11 (GMT+7)
Toàn cảnh Đại hội
    Trong hai ngày 12.5 và 13.5, Đảng bộ Cục Hải quan Bình Định đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Lộc – Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Bình Định.

    Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

    
Đ/c Nguyễn Hữu Lộc – Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội


    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Hữu Lộc – Phó Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ rõ Đảng bộ cũng cần lưu ý những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo và có kế hoạch khắc phục tốt trong thời gian tới. Về phương hướng, chỉ tiêu, nội dung đột phá và nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí đã nhấn mạnh về điểm mới trong phương hướng của nhiệm kỳ tới đó là xác định rõ 02 nhiệm vụ đột phá và các giải pháp để thực hiện hiệu quả nội dung nhiệm vụ đột phá. Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: phát huy tốt vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo đề ra các chủ trương để cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong đó, cán bộ, đảng viên, công chức phải nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo đơn vị xây dựng chương trình công tác và lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc theo chương trình kế hoạch công tác đã đề ra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên, công chức phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, đảng viên, công chức. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, thực hiện tốt quy chế dân chủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; giữ gìn tốt an ninh trật tự. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên. Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, kịp thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các âm mưu diễn biến hòa bình. Nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức, tập trung thực hiện có sự chuyển biến rõ nét nhất trong thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải tự trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao; thực hiện tốt các quy định nêu gương, nhất là cán bộ chủ chốt. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tự phê bình và phê bình; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề, khắc phục các hạn chế đã được nêu tại Đại hội; hàng tháng đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ báo cáo cho cấp trên. Phối hợp cùng với lãnh đạo cơ quan quan tâm đến việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ; chú trọng công tác phát triển đảng viên và nghiêm túc đánh giá đúng thực chất trong phân loại chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng, đảng viên hằng năm; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc công tác quản lý đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu, đảng viên có chức vụ trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên chăm lo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của cơ quan hoạt động có hiệu quả.

    
BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội


    Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Đông tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Trung Phong giữ chức Phó Bí thư đảng ủy. Đại hội cũng bầu 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025./.
Phạm Phú Phước

Các tin khác:

ĐẢNG BỘ CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ NỘI ĐỘT PHÁ TRONG... (14/05/2020)
NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ GÓP PHẦN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC... (14/05/2020)
CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH XẾP THỨ HAI TRONG CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN... (07/05/2020)
Hải quan Bình Định chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Bình Định, những... (17/04/2020)
Cục Hải quan tỉnh Bình Định hưởng ứng Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng... (17/04/2020)
Nộp thuế hải quan điện tử - Nhiều lợi ích cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất... (13/04/2020)
CHI ĐOÀN CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH TÍCH CỰC TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG... (31/03/2020)
KHAI BÁO Y TẾ QUA ỨNG DỤNG NCOVI – CÙNG NHAU CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19 (31/03/2020)
Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Phòng CBL & XLVP nhiệm kỳ 2020 – 2022 (05/03/2020)
CHI ĐOÀN THANH NIÊN HẢI QUAN THAM GIA DỌN DẸP VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ TRỒNG CÂY XANH... (05/03/2020)
Số lượt truy cập
Đang truy cập