Thứ bảy, 19/9/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :23/07/2020
USD = 23.220
23/07/2020 - 29/07/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.734,34 đ
JPY 217,04 đ
GBP 29.369,92 đ
CHF 24.851,24 đ
AUD 16.533,35 đ
CAD 17.231,37 đ
SEK 2.607,28 đ
NOK 2.534,16 đ
DKK 3.592,36 đ
RUB 327,7 đ
NZD 15.407,13 đ
HKD 2.995,95 đ
SGD 16.751,55 đ
THB 733,91 đ
IDR 1,59 đ
INR 310,69 đ
TWD 789,64 đ
CNY 3.315,53 đ
KHR 5,7 đ
LAK 2,57 đ
MOP 2.908,81 đ
WON 19,4 đ
Liên kết Website

Các văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh Bình Định có liên quan đến hoạt động cải cách hành chính tại Cục Hải quan tỉnh Bình Định

STT Số văn bản Trích yếu
1 Quyết định 714/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của cơ quan Trung ương; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
2 Quyết định 1403/QĐ-TCHQ ngày 24/4/2017 của Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020
3 Kế hoạch 50/KH-UBND ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc Điều xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với các cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn thuốc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
4 Quyết định 3664/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Bộ chỉ số và quy định việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định
5 Kế hoạch số 102/KH-HQBĐ ngày 20/01/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định công tác cải cách hành chính
6 Kế hoạch số 100/KH-HQBĐ ngày 20/01/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính
7 Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy Bình Định Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ Tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020
8 Quyết định 536/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Banh hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020
9 Quyết định 4833/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
10 Quyết định 3205/QĐ-TCHQ ngày 29/9/2017 của Tổng cục Hải quan Ban hành Đề án quản trị Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Hải quan giai đoạn 2016-2020
11 Kế hoạch 11/KH-UBND ngày 05/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
12 Quyết định số 37/QĐ-TCHQ ngày 05/01/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của ngành Hải quan năm 2018
13 Quyết định 3664/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Bộ chỉ số và quy định việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định
14 Kế hoạch số 136/KH-HQBĐ ngày 01/02/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định Công tác cải cách hành chính năm 2018
15 Kế hoạch số 160/KH-HQBĐ ngày 07/02/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định Về triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
16 Quyết định 146/QĐ-TCHQ ngày 22/01/2018 của Tổng cục Hải quan Ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2018
17 Công văn 3730/TCHQ-CNTT ngày 26/6/2018 của Tổng cục Hải quan Về việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia (tại các cảng biển, cảng thủy nội địa theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ)
18 Công văn 3731/TCHQ-CNTT ngày 26/6/2018 của Tổng cục Hải quan Về việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia (tại các cảng biển, cảng thủy nội địa theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ)
19 Quyết định số 228/QĐ-TCHQ ngày 30/01/2019 của TCHQ Về việc ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2019
20 Quyết định số 173/QĐ-TCHQ ngày 24/01/2019 của TCHQ Về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của TCHQ năm 2019
21 Kế hoạch số 303/KH-HQBĐ ngày 14/3/2019 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định Về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Cục Hải quan tỉnh Bình Định năm 2019
Số lượt truy cập
Đang truy cập