Thứ hai, 18/2/2019 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :03/12/2018
USD = 22.755
03/12/2018 - 05/12/2018
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.658,62 đ
JPY 199,99 đ
GBP 29.029,72 đ
CHF 22.765,21 đ
AUD 16.452,91 đ
CAD 17.079,89 đ
SEK 2.499,92 đ
NOK 2.644,02 đ
DKK 3.439,38 đ
RUB 337,47 đ
NZD 15.463,41 đ
HKD 2.906,18 đ
SGD 16.509,65 đ
THB 689,09 đ
IDR 1,57 đ
INR 321,99 đ
TWD 737,01 đ
CNY 3.271,63 đ
KHR 5,66 đ
LAK 2,66 đ
MOP 2.827,12 đ
KRW 20,19 đ
Liên kết Website
Họ và tên :Cty TNHH Giống gia cầm Minh Dư Địa chỉ: 
Email:  
Ngày: 12/12/2017 3:46:00 PM
Câu hỏi
Câu 1 - Căn cứ Điều 23 - Luật Hải quan năm 2014 quy định về thời hạn cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan, thì: “1. Cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan theo quy định của Luật này. 2. Sau khi người khai hải quan thực hiện đầy đủ các yêu cầu để làm thủ tục hải quan quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 21 của Luật này, thời hạn công chức hải quan hoàn thành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải được quy định như sau: a) Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan; b) Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan. Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định. Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày;” Câu 2 - Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Điều 3. Quy định về nộp, xác nhận và sử dụng các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ thuế 3. Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, hồ sơ hải quan theo quy định là bản chụp thì người khai hải quan, người nộp thuế có thể nộp bản chính hoặc bản chụp. Trường hợp bản chụp hoặc các chứng từ do người nước ngoài phát hành bằng hình thức điện tử, fax, telex hoặc các chứng từ, tài liệu do người khai hải quan, người nộp thuế phát hành thì người khai hải quan, người nộp thuế phải xác nhận, ký tên, đóng dấu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của các chứng từ đó. Trường hợp bản chụp có nhiều trang thì người khai hải quan, người nộp thuế xác nhận, ký tên, đóng dấu lên trang đầu và đóng dấu giáp lai toàn bộ văn bản”. Căn cứ quy định nêu trên, trong trường hợp Công ty nộp hồ sơ giấy thì các chứng từ của bộ hồ sơ hải quan nếu là bản chụp (bản photo) hoặc được phát hành bằng hình thức điện tử, fax, telex,...Công ty phải ký tên, đóng dấu xác nhận. Như vậy, việc công ty phô tô chữ ký rồi sau đó đóng dấu lên trên là không hợp lệ.
Trả lời
Người phúc đáp: Administrator
Ngày: 12/12/2017 3:47:00 PM

    Câu 1
    - Căn cứ quy định tại điểm e, khoản 1 và khoản 2, Điều 16, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư, thì Dự án chăn nuôi gà giống thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư và được miễn thuế nhập khẩu.
    Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định việc Thông báo danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế dự kiến nhập khẩu đối với các trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế, như sau:
    “ 1. Các trường hợp thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế gồm các hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 23, Điều 24 Nghị định này.
    2. Nguyên tắc xây dựng Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu (sau đây gọi chung là Danh mục miễn thuế):
    a) Tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa (chủ dự án; chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh; chủ cơ sở đóng tàu; tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí) sau đây gọi chung là chủ dự án, là người thông báo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế. Trường hợp chủ dự án không trực tiếp nhập khẩu hàng hóa miễn thuế mà nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ hoặc công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa thì nhà thầu, công ty cho thuê tài chính sử dụng danh mục miễn thuế do chủ dự án đã thông báo với cơ quan hải quan;
    b) Hàng hóa phải thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định tại một trong các trường hợp quy định tại khoản 11, khoản 12, khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 16 và khoản 18 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; và phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô, công suất của dự án, cơ sở sản xuất, hoạt động sử dụng hàng hóa miễn thuế;
    c) Danh mục miễn thuế được xây dựng một lần cho dự án, cơ sở sản xuất, hoạt động sử dụng hàng hóa miễn thuế, hoặc xây dựng theo từng giai đoạn, từng hạng mục, từng tổ hợp, dây chuyền phù hợp với thực tế và hồ sơ tài liệu thực hiện dự án, cơ sở sản xuất, hoạt động sử dụng hàng hóa miễn thuế, sau đây gọi chung là dự án.
    3. Hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế, gồm:
    a) Công văn thông báo Danh mục miễn thuế nêu rõ cơ sở xác định hàng hóa miễn thuế theo Mẫu số 05 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;
    b) Danh mục miễn thuế gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan. Trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc thông báo Danh mục miễn thuế bằng giấy: Danh mục miễn thuế theo Mẫu số 06 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này: 02 bản chính, Phiếu theo dõi trừ lùi theo Mẫu số 07 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;
    c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương, trừ trường hợp miễn thuế quy định tại khoản 15 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;
    d) Bản trích lục luận chứng kinh tế kỹ thuật hoặc tài liệu kỹ thuật hoặc bản thuyết minh dự án: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;
    e) Bản thuyết minh dự án sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm đối với trường hợp miễn thuế quy định tại khoản 18 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;
    4. Thời gian, địa điểm thông báo Danh mục miễn thuế:
    a) Chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều này trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên;
    b) Nơi tiếp nhận thông báo Danh mục miễn thuế là Cục Hải quan nơi thực hiện dự án, Cục Hải quan nơi đóng trụ sở chính hoặc nơi quản lý tập trung của dự án đối với dự án được thực hiện ở nhiều tỉnh, thành phố, Cục Hải quan nơi lắp đặt tổ hợp, dây chuyền đối với danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu theo tổ hợp, dây chuyền.
    5. Trường hợp Danh mục miễn thuế đã thông báo có sai sót hoặc cần sửa đổi, chủ dự án thông báo Danh mục miễn thuế sửa đổi trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án”.
    7. Trách nhiệm của chủ dự án:
    a) Lập Danh mục miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều này;
    b) Thông báo Danh mục miễn thuế, sửa đổi Danh mục miễn thuế và nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan (trừ trường hợp chưa thực hiện được bằng phương thức điện tử);
    c) Kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ và gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế, sử dụng đúng mục đích miễn thuế đối với số hàng hóa này;
    d) Lưu giữ các chứng từ liên quan đến cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế và xuất trình cho cơ quan hải quan, cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định;
    đ) Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, chủ dự án thông báo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế.
    * Về chính sách thuế:
    DN nhập khẩu để tạo tài sản cố định thực hiện dự án thì được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải nộp thuế giá trị gia tăng, như: Tổ máy phát điện.
    Tuy nhiên, có một số máy móc thiết bị thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, gồm: Máy ấp, máy nở công nghệ cao (Không chịu thuế GTGT theo Thông tư 26/2015/ TT-BTC ngày 27/2/2015); máy, thiết bị cung cấp thức ăn, nước uống, thu gom trứng, dọn vệ sinh; Máy móc thiết bị để chăm sóc gia súc, gia cầm; máy móc thiết bị phục vụ thụ tinh nhân tạo gia súc gia cầm; máy móc thiết bị xử lý chất thải chăn nuôi, cải tạo môi trường chăn nuôi; thiết bị sưởi ấm, làm mát cho gia súc, gia cầm; máy móc thiết bị sản xuất thức ăn chăn nuôi, silo chứa cám, hệ thống tải nguyên liệu và các phụ tùng thay thế là các máy, thiết bị (nghiền, trộn, máy ép viên, silo chứ, hệ thống băng tải) sử dụng chế biến thức ăn gia súc gia cầm; hệ thống các máy ấp nở công nghệ cao, hệ thống thông thoáng làm mát cho nhà ấp, hệ thống thiết bị tự động (nhận trứng, phân loại, xếp trứng, soi trứng, chuyển nở, ra gà, chích vắc xin tự động, rửa tự động, đếm gà…)(CV số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 và 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016 của Bộ Tài chính).
    Câu 2
    -Tại Biểu mẫu số 05 về việc thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định doanh nghiệp phải khai báo thời gian dự kiến nhập khẩu từ ngày…đến ngày, đây là một trong các tiêu chí bắt buộc doanh nghiệp khải kê khai khi đang ký danh mục miễn thuế với cơ quan hải quan.
    Câu 3
    - Về các loại xe:Thực hiện theo các quy định tại thông tư 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014của Bộ Công thương, thì : “1. Ô tô các loại đã qua sử dụng (bao gồm ô tô chở người, ô tô chở hàng hoá, ô tô vừa chở người vừa chở hàng, ô tô chuyên dùng) được nhập khẩu phải bảo đảm điều kiện sau: loại đã qua sử dụng không quá 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu (ví dụ: năm 2017 chỉ được nhập khẩu ô tô loại sản xuất từ năm 2012 trở lại đây). Các quy định khác có liên quan thực hiện theo hướng dẫn của các Bộ quản lý chuyên ngành”; Thông tư 42/2014/TT-BGTVT ngày 19/9/2014 của Bộ Giao thông vận tải.
    - Nếu doanh nghiệp nhập khẩu xe mới, thì được nhập khẩu bình thường như các loại hàng hóa khác.
    - Về chính sách thuế: Xe ôtô nhập khẩu chịu 3 loại thuế đó là: thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế suất của từng loại thuế được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu và không thuộc đối tượng được miễn thuế.
    Câu 4
    - Hệ thống hoàn chỉnh, đồng bộ thiết bị nhà máy cám; tổ máy phát điện (công suất tối thiểu 250KVA) nhập khẩu để tạo tài sản cố định thì được miễn thuế nhập khẩu.Về thuế giá trị gia tăng vì doanh nghiệp nêu chung chung nên cơ quan hải quan chưa thể trả lời có thuộc đối tượng không chịu thuế hay không.
    Câu 5
     1. Các thủ tục cần thiết để xuất khẩu gà con giống và trứng giống đối với gà ta.
    - Căn cứ Điều 16 Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định: “Xuất khẩu giống vật nuôi
     1. Xuất khẩu có giấy phép
    Thương nhân trao đổi với nước ngoài những giống vật nuôi quý hiếm có trong Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu và Danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn để phục vụ nghiên cứu khoa học hoặc các mục đích đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.
     2. Xuất khẩu không cần giấy phép
    Thương nhân được xuất khẩu giống vật nuôi không có trong Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu và Danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành”.
     Đề nghị Công ty tham khảo và đối chiếu mặt hàng Gà xuất khẩu của mình có thuộc Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu theo Quyết định 78/2004/QĐ-BNN ngày 31/12/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Quyết định số 88/2005/QĐ-BNN ngày 27/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hay không. Nếu không thuộc thì Công ty được phép tiến hành thủ tục XK không phải xin phép.
     - Hồ sơ thủ tục xuất khẩu đề nghị Công ty tham khảo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
     2. Các quy định về thuế liên quan.
     - Về thuế suất thuế xuất khẩu: Căn cứ Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, theo Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế thì mặt hàng gà con giống và trứng giống không thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế xuất khẩu khi xuất khẩu.
     - Về thuế suất thuế GTGT:
     Căn cứ Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014;
     Căn cứ Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;
     Căn cứ Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
    “ Khoản 2 Điều 5. Đối tượng không chịu thuế:
    Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền”.
     Như vậy việc xuất khẩu sản phẩm giống gà con, trứng giống không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
    Câu 6
    - Việc xuất khẩu có thể thực hiện hoàn toàn qua cảng Quy Nhơn.
    

Các câu hỏi khác:

Cần được tuyên truyền, hỗ trợ để thực hiện đúng Điều 23 Luật Hải quan (19/06/2018)
Phổ biến và tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin để làm thủ tục hải quan (19/06/2018)
Cần được tuyên truyền hoặc tổ chức những buổi hội thảo về những thay đổi của Nghị... (19/06/2018)
Khi có vướng mắc rất mong cơ quan hải quan hướng dẫn chu đáo, tận tình (19/06/2018)
Doanh nghiệp nhập khẩu hạt điều theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp... (19/06/2018)
Công ty có lô hàng xuất đi Nhật Bản, lô hàng mở tờ khai và đã thông quan. Khi kiểm... (19/06/2018)
1. Hiện tại một số lô hàng công ty nhập khẩu theo điều kiện FOB. Vì vậy khi khai... (19/06/2018)
1. Đối với lô hàng xuất khẩu theo loại hình kinh doanh (B11), nhưng sau đó hàng bị... (19/06/2018)
1. Ngày 27/4/2018, công ty có mở 01 tờ khai nhầm loại hình B11 thay vì E62, công... (19/06/2018)
Trong trường hợp, công ty KCP nhập khẩu máy biến áp điện (loại 3 pha ngâm trong... (19/06/2018)

 

Chuyên mục Hỏi & phúc đáp về Hải quan  qua mạng của Cục Hải quan Bình Định trên Internet nhằm tư vấn về thủ tục Hải quan và các vấn đề liên quan đến quản lý Nhà nước về Hải quan cho các tổ chức và cá nhân khi có nhu cầu. Các trường hợp độc giả chưa nêu rõ địa chỉ của cơ quan hoặc cá nhân, đơn vị đang công tác thì Cục Hải quan Bình Định không thể tư vấn Đề nghị độc giả nêu rõ đơn vị công tác, địa chỉ cụ thể để chúng tôi trả lời và theo dõi quản lý tại đơn vị.

Để tham khảo thêm độc giả có thể truy cập vào website của Tổng Cục Hải quan theo địa chỉ: http://www.customs.gov.vn/

Các bạn có thể gửi câu hỏi theo mẫu dưới đây::


Tên: (*)
Địa chỉ: (*)
Email:
Nội dung: (*)
Mã bảo vệ:
 
  
 
Số lượt truy cập
Đang truy cập