Thứ năm, 28/5/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :25/05/2020
USD = 23.257
21/05/2020 - 27/05/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.439,06 đ
JPY 215,97 đ
GBP 28.493,97 đ
CHF 24.047,37 đ
AUD 15.258,32 đ
CAD 16.705,47 đ
SEK 2.408,22 đ
NOK 2.332,46 đ
DKK 3.412,7 đ
RUB 323,71 đ
NZD 14.219,09 đ
HKD 2.999,83 đ
SGD 16.422,26 đ
THB 730,87 đ
IDR 1,58 đ
INR 307,33 đ
TWD 776,29 đ
CNY 3.274,32 đ
KHR 5,73 đ
LAK 2,59 đ
MOP 2.915,24 đ
WON 18,93 đ
Liên kết Website
Chi cục Kiểm tra sau thông quan


Chi cục trưởng: Trần Tấn Linh. ĐT:3822536 – 0903.506.856
    Phó Chi cục trưởng: Lưu Thị Thu. ĐT: 3821621 – 0903.503.069
    Phó Chi cục trưởng: Đồng Văn Trung. ĐT: 3821620 – 0905.892.019
    Phó Chi cục trưởng: Chung Tấn Thi. ĐT: 0903.522.759

    Chi cục Kiểm tra sau thông quan là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố, có chức năng giúp Cục trưởng trong việc quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kiểm tra sau thông quan; trực tiếp thực hiện kiểm tra sau thông quan và quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

    Theo quy định tại Quyết định số 4293/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thì Chi cục Kiểm tra sau thông quan – Cục Hải quan tỉnh Bình Định có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

    1. Xây dựng, trình Cục trưởng chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn thuộc lĩnh vực công tác kiểm tra sau thông quan.
    2. Tham mưu, giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình thuộc lĩnh vực công tác kiểm tra sau thông quan theo quy định.
    3. Thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin để phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan.
    4. Giúp Cục trưởng trong việc quyết định kiểm tra sau thông quan, xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan theo quy định.
    5. Tổ chức thực hiện kiểm tra sau thông quan và quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định của pháp luật.
    6. Thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; tham mưu cho Cục trưởng trong việc xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vi phạm hành chính (phát hiện trong quá trình kiểm tra sau thông quan) thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục trưởng.
    7. Thực hiện việc ấn định, truy thu, truy hoàn tiền thuế và các khoản thu khác theo kết luận kiểm tra sau thông quan và quy định của pháp luật.
    8. Trực tiếp giao dịch với các tổ chức, cá nhân, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, nắm tình hình, thu thập thông tin, tiếp nhận tin báo, tố giác phục vụ cho hoạt động kiểm tra sau thông quan và quản lý doanh nghiệp ưu tiên.
    9. Giúp Cục trưởng sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan và quản lý doanh nghiệp ưu tiên của Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
    10. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và việc cập nhật, xử lý dữ liệu trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan của các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định; kịp thời báo cáo, đề xuất Cục trưởng các biện pháp quản lý, điều hành và báo cáo Tổng cục Hải quan đảm bảo yêu cầu quản lý theo quy định.
    11. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến lĩnh vực công tác kiểm tra sau thông quan theo quy định.
    12. Đề xuất Cục trưởng giải quyết đối với vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc về lĩnh vực công tác kiểm tra sau thông quan theo quy định hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
    13. Tuyên truyền pháp luật về kiểm tra sau thông quan và quản lý doanh nghiệp ưu tiên.
    14. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong phạm vi lĩnh vực nghiệp vụ được giao.
    
Số lượt truy cập
Đang truy cập