Thứ tư, 26/7/2017 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :20/07/2017
USD = 22.433
20/07/2017 - 26/07/2017
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.892,17 đ
JPY 200,1 đ
GBP 29.227,96 đ
CHF 23.487,59 đ
AUD 17.778,15 đ
CAD 17.760,27 đ
SEK 2.701,63 đ
NOK 2.774,34 đ
DKK 3.482,14 đ
RUB 378,77 đ
NZD 16.470,31 đ
HKD 2.873,45 đ
SGD 16.418,8 đ
THB 666,85 đ
IDR 1,69 đ
INR 349,07 đ
TWD 738,68 đ
CNY 3.324,39 đ
KHR 5,49 đ
LAK 2,72 đ
MOP 2.793,3 đ
KRW 19,98 đ
Liên kết Website
Chi cục Kiểm tra sau thông quan
Hồ Văn Hiển
056.3822536 – 0913.408.218
Đặng Ngọc Bình
056.3821621 – 0914.065.059
Mai Xuân Chính
056.3821620 – 0903.503.607
Chi cục Kiểm tra sau thông quan là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định có chức năng giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định trong việc quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kiểm tra sau thông quan và phúc tập hồ sơ hải quan; trực tiếp thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định của pháp luật đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu.
     Theo Quyết định số 1166/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục Hải quan quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố thì Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác Pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
     1- Trình Cục trưởng chương trình, kế họach hàng năm về công tác kiểm tra sau thông quan của Cục.
    2- Giúp Cục trưởng trong việc quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phúc tập hồ sơ hải quan và kiểm tra sau thông quan trong phạm vi quản lý của Cục.
    3- Thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin trong và ngoài ngành để phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan.
    4- Giúp Cục trưởng trong việc ra quyết định kiểm tra sau thông quan.
    5- Trực tiếp thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định của pháp luật.
    6- Xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo về quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; tham mưu cho Cục trưởng trong việc xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vi phạm hành chính (phát hiện trong quá trình kiểm tra sau thông quan) thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục trưởng.
    7- Thực hiện việc ấn định, truy thu, truy hoàn tiền thuế và các khoản thu khác theo kết luận kiểm tra sau thông quan và quy định của pháp luật.
    8- Trực tiếp giao dịch với các tổ chức, cá nhân, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, nắm tình hình, thu thập thông tin, tiếp nhận tin báo, tố giác phục vụ cho hoạt động kiểm tra sau thông quan.
    9- Giúp Cục trưởng sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác phúc tập hồ sơ, công tác kiểm tra sau thông quan của Cục.
    10- Thông qua kiểm tra sau thông quan, giúp Cục trưởng phát hiện, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung những thiếu sót, bất cập trong quy định và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, quy trình, quy định nghiệp vụ của ngành Hải quan, của Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
    11- Tuyên truyền pháp luật về kiểm tra sau thông quan.
    12- Thực hiện lưu trữ, bảo mật hồ sơ, tài liệu kiểm tra sau thông quan theo quy định.
    13- Thực hiện quy định về quản lý cán bộ, công chức và quản lý tài chính, tài sản, các trang thiết bị của Chi cục Kiểm tra sau thông quan theo phân cấp của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
    14- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định giao.
     SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁC BỘ PHẬN CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN
    - Đội Kiểm tra sau thông quan: 056.3822524
    - Đội Tổng hợp: 056.3828236
    
Số lượt truy cập
Đang truy cập