Thứ tư, 26/7/2017 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :20/07/2017
USD = 22.433
20/07/2017 - 26/07/2017
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.892,17 đ
JPY 200,1 đ
GBP 29.227,96 đ
CHF 23.487,59 đ
AUD 17.778,15 đ
CAD 17.760,27 đ
SEK 2.701,63 đ
NOK 2.774,34 đ
DKK 3.482,14 đ
RUB 378,77 đ
NZD 16.470,31 đ
HKD 2.873,45 đ
SGD 16.418,8 đ
THB 666,85 đ
IDR 1,69 đ
INR 349,07 đ
TWD 738,68 đ
CNY 3.324,39 đ
KHR 5,49 đ
LAK 2,72 đ
MOP 2.793,3 đ
KRW 19,98 đ
Liên kết Website
Chi cục Hải quan Phú Yên
Phó Chi cục trưởng phị trách - Đặng Vũ Quang
057.3842434 – 0919.754.937
Cao Thị Bích Đào
057.3842560 – 0983.041.736
Chi cục Hải quan Phú Yên là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định, có chức năng thực hiện các quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật.
    Theo Quyết định số 1169/QĐ/TCHQ ngày 09/06/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố thì Chi cục Hải quan Phú Yên trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:
    1- Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo quy định của pháp luật.
    2- Thực hiện kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; phòng, chống ma túy trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục.
    Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động Chi cục.
    3- Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện việc ấn định thuế, theo dõi, thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế và phúc tập hồ sơ hải quan; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.
    4- Thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
    5- Tổ chức triển khai thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt động của Chi cục.
    6- Thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan theo quy định của Cục Hải quan tỉnh Bình Định và của Tổng cục Hải quan.
    7- Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.
    8- Thực hiện việc lập biên bản, ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, tạm giữ hàng hoá, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hải quan và xử lý vi phạm hành chính về hải quan; giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền của Chi cục được pháp luật quy định.
    9- Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quả lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục.
    10- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan trên địa bàn hoạt động Chi cục để thực hiện nhiệm vụ được giao;
    11- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn.
    12- Thực hiện hợp tác quốc tế về Hải quan theo phân cấp hoặc ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
    13- Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức và quản lý tài chính, tài sản, các trang thiết bị của Chi cục theo phân cấp của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
    14- Thực hiện các chế độ báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Chi cục theo quy định của Cục Hải quan tỉnh Bình Định và Tổng cục Hải quan.
    15- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định giao.
    SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC BỘ PHẬN CHI CỤC HẢI QUAN PHÚ YÊN
     - Đội Thủ tục: 057.3842433
     - Đội Nghiệp vụ: 057.3842432
     - Máy Fax: 057.3842432
    
Số lượt truy cập
Đang truy cập