Thứ tư, 26/7/2017 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :20/07/2017
USD = 22.433
20/07/2017 - 26/07/2017
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.892,17 đ
JPY 200,1 đ
GBP 29.227,96 đ
CHF 23.487,59 đ
AUD 17.778,15 đ
CAD 17.760,27 đ
SEK 2.701,63 đ
NOK 2.774,34 đ
DKK 3.482,14 đ
RUB 378,77 đ
NZD 16.470,31 đ
HKD 2.873,45 đ
SGD 16.418,8 đ
THB 666,85 đ
IDR 1,69 đ
INR 349,07 đ
TWD 738,68 đ
CNY 3.324,39 đ
KHR 5,49 đ
LAK 2,72 đ
MOP 2.793,3 đ
KRW 19,98 đ
Liên kết Website
Phòng Chống buôn lậu & Xử lý vi phạm
Trần Tấn Linh
056.3893.435 – 0903.506.856
Nguyễn Thanh Bình
056.3893425 – 0913.479.664
Lê Văn Thạnh
056.3892298 – 0913.487.858
Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm là đơn vị tham mưu, giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định. Theo Quyết định số 1170/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị tham mưu giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố và Quyết định số 91/QĐ-HQBĐ ngày 29/6/2010 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định thì Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định các lĩnh vực công tác sau:
    1. Tham mưu về công tác chống buôn lậu và xử lý vi phạm
    - Tham mưu cho Cục trưởng về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; về thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả và trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để phòng, chống khủng bố, rửa tiền trong lĩnh vực hải quan.
    + Hàng năm giúp Cục trưởng xây dựng phương án chống buôn lậu trọng điểm trong toàn Cục; xây dựng nội dung, kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc Cục trình Cục trưởng phê duyệt và trực tiếp tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác chống buôn lậu của các đơn vị trực thuộc Cục.
    + Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tình hình, tham mưu giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại về thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan trên địa bàn hoạt động hải quan của Cục.
    + Xây dựng quy chế trao đổi, cung cấp thông tin về chống buôn lậu giữa các đơn vị trong Cục; quy chế phối hợp phòng, chống buôn lậu của Cục với các cơ quan chức năng và tham mưu giúp Cục trưởng tổ chức lực lượng Hải quan tham gia hoạt động chống buôn lậu liên ngành ở địa phương.
    + Nghiên cứu hoạt động nghiệp vụ chống buôn lậu các đơn vị trực thuộc Cục và đề xuất trang bị, phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chống buôn lậu của Cục; theo dõi, quản lý tình trạng sử dụng trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác phòng, chống buôn lậu của Cục.
    + Chuẩn bị nội dung, tài liệu về công tác phòng, chống buôn lậu và công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để phòng, chống khủng bố, rửa tiền trong lĩnh vực hải quan cho lãnh đạo Cục dự họp, hội nghị, hội thảo.
    - Đề xuất trình Cục trưởng kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn về chính sách, chế độ, quy trình xử lý vi phạm cho các đơn vị trực thuộc Cục và tổ chức thực hiện khi được Cục trưởng phê duyệt.
    - Tham mưu Cự trưởng tổ chức các hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp để giải đáp các khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp.
    - Xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện nghiệp vụ xử lý vi phạm, trình Cục trưởng phê duyệt và tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các Chi cục Hải quan.
    - Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chống buôn lậu, thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả và xử lý vi phạm trong lĩnh vực hải quan cho cán bộ, công chức ở Chi cục Hải quan theo kế hoạch hoặc yều cầu của Cục, Tổng cục và phối hợp với đơn vị làm công tác tham mưu tổ chức cán bộ đề xuất kế hoạch trình Cục trưởng duyệt và tổ chức thực hiện.
    - Tham mưu cho Cục trưởng xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về hải quan theo thẩm quyền quy định của pháp luật; khởi tố vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
    - Tham mưu Cục trưởng giải quyết khiếu nại về các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định các biện pháp ngăn chặn hành chính thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục giải quyết khiếu nại về các quyết định xử phạt hành chính và các quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính thuộc thẩm quyền của thủ trưởng đơn vị.
    - Lưu trữ hồ sơ, tài liệu xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
    - Thực hiện việc báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Tổng cục Hải quan.
    2- Quản lý cán bộ, công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản, trang thiết bị được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định giao.
    SỐ ĐIỆN THOẠI BỘ PHẬN CHỐNG BUÔN LẬU & XỬ LÝ VI PHẠM: 056.3894341
    
Số lượt truy cập
Đang truy cập