Thứ năm, 28/5/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :25/05/2020
USD = 23.257
21/05/2020 - 27/05/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.439,06 đ
JPY 215,97 đ
GBP 28.493,97 đ
CHF 24.047,37 đ
AUD 15.258,32 đ
CAD 16.705,47 đ
SEK 2.408,22 đ
NOK 2.332,46 đ
DKK 3.412,7 đ
RUB 323,71 đ
NZD 14.219,09 đ
HKD 2.999,83 đ
SGD 16.422,26 đ
THB 730,87 đ
IDR 1,58 đ
INR 307,33 đ
TWD 776,29 đ
CNY 3.274,32 đ
KHR 5,73 đ
LAK 2,59 đ
MOP 2.915,24 đ
WON 18,93 đ
Liên kết Website
Phòng Chống buôn lậu & Xử lý vi phạm


Trưởng phòng: Phạm Đắc Hổ. ĐT: 0256.3893435 – 0905.579.788
    Phó trưởng phòng: Mai Xuân Chính. ĐT: 0256.3893425 – 0903.503.607

    Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm là đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định thực hiện quản lý nhà nước về hải quan, tổ chức thực thi pháp luật về hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Bình Địnhvà Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

    Theo quy định tại Quyết định số 4291/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố thì Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:

    I. Tham mưu về công tác chống buôn lậu

    Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống ma túy; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả; phòng, chống khủng bố, rửa tiền và công tác điều tra hình sự trong lĩnh vực hải quan (sau đây gọi là công tác kiểm soát hải quan) theo quy định của pháp luật.
    Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
    1. Trình Cục trưởng:
    a) Chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm soát hải quan;
    b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình thuộc lĩnh vực công tác kiểm soát hải quan theo quy định;
    c) Quy chế phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin về công tác kiểm soát hải quan giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc; quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan tỉnh Bình Địnhvới các lực lượng chức năng khác trên địa bàn trong công tác kiểm soát hải quan;
    d) Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công tác kiểm soát hải quan theo quy định;
    e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng về công tác kiểm soát hải quan.
    2. Tổ chức thực hiện:
    a) Triển khai thực hiện, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện công tác thu thập, cập nhật, xử lý thông tin từ các nguồn công khai và bí mật liên quan đến hoạt động kiểm soát hải quan;
    b) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;
    c) Thực hiện và phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc xác định đối tượng, địa bàn, mặt hàng, tuyến đường, thời điểm có nguy cơ cao hoặc có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;
    d) Phối hợp và kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan theo quy định của pháp luật để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan theo quy định của pháp luật;
    đ) Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện quy chế phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin về công tác kiểm soát hải quan giữa các đơn vị; quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan tỉnh Bình Định với các lực lượng chức năng khác trên địa bàn trong công tác kiểm soát hải quan;
    e) Thực hiện công tác điều tra theo trình tự tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của Cục trưởng theo quy định;
    g) Thực hiện nhiệm vụ là đầu mối tham mưu, giúp việc Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh Bình Định;
    h) Đề xuất trang bị phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ và ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp theo dõi, kiểm tra tình trạng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác kiểm soát hải quan;
    i) Kiểm tra, giám sát trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan việc thực hiện các quy định, quy trình về nghiệp vụ Hải quan của công chức hải quan thuộc các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định để kịp thời phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn đối với hành vi tiêu cực hoặc thực hiện chưa đúng quy định, quy trình của công chức và người khai Hải quan theo quy định của pháp luật;
    k) Thường xuyên theo dõi, thu thập, phân tích, so sánh, đánh giá thông tin, số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan và các nguồn thông tin khác để nhận định những vấn đề phát sinh, bất thường trên địa bàn Cục Hải quan tỉnh Bình Định quản lý trong việc thực hiện thủ tục hải quan và công tác kiểm soát hải quan để kịp thời phát hiện, đề xuất Cục trưởng các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

    II. Tham mưu về công tác pháp chế và xử lý vi phạm

    Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định thực hiện công tác xây dựng và thẩm định văn bản; kiểm soát thủ tục hành chính; đánh giá thi hành và kiểm tra thực hiện văn bản; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; xử lý vi phạm hành chính, tố tụng hành chính (sau đây gọi chung là công tác pháp chế) theo quy định của pháp luật.
    Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
    1. Trình Cục trưởng:
    a) Chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác pháp chế;
    b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình về công tác pháp chế theo quy định;
    c) Giúp Cục trưởng trong công tác phối hợp với Vụ Pháp chế - Tổng cục Hải quan, sở, ban, ngành địa phương kiểm tra và kiến nghị xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;
    d) Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công tác pháp chế theo quy định;
    đ) Giải quyết đối với khiếu nại, tố cáo, vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng về công tác pháp chế theo quy định.
    2. Tổ chức thực hiện:
    a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cung cấp thông tin về pháp luật hải quan, pháp luật thuế cho người khai hải quan, người nộp thuế;
    b) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác đánh giá thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản và các quy chế, quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực hải quan do Cục Hải quan tỉnh Bình Định ban hành;
    c) Thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định thực hiện quản lý nhà nước về công tác trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong lĩnh vực hải quan theo quy định của pháp luật;
    d) Công tác tham mưu về xử lý vi phạm hành chính và tham gia tố tụng:
    - Tham mưu, giúp Cục trưởng xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về hải quan theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; khởi tố vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của Cục trưởng;
    - Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính; tổng kết công tác xử lý vi phạm hành chính; kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo phân công của Cục trưởng;
    - Trình cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan và quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan tỉnh Bình Định và theo phân công của Cục trưởng;
    - Trực tiếp tham gia, hướng dẫn, hỗ trợ các các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định trong việc tham gia tố tụng hành chính tại tòa án theo phân công của Cục trưởng.
    đ) Tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm soát quy định về thủ tục hành chính, công bố, công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;
    e) Tham mưu, giúp Cục trưởng công tác cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật;
    g) Kiểm tra, giám sát trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan việc thực hiện các quy định, quy trình về công tác xử lý phạm vi của công chức hải quan thuộc các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định để kịp thời phát hiện, xử lý đối với hành vi tiêu cực hoặc thực hiện chưa đúng quy định, quy trình của công chức theo quy định.

    III. Một số nhiệm vụ khác

    1. Phối hợp tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành; phối hợp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
    2. Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác kiểm soát hải quan, công tác pháp chế và xử lý vi phạm của Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
    3. Phối hợp xây dựng, trình Cục trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm soát hải quan, pháp chế và xử lý vi phạm cho cán bộ, công chức.
    4. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.
    5. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao.
    
Số lượt truy cập
Đang truy cập