Thứ tư, 29/3/2017 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :24/03/2017
USD = 22.256
24/03/2017 - 29/03/2017
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 24.042,14 đ
JPY 199,67 đ
GBP 27.782,87 đ
CHF 22.412,13 đ
AUD 17.070,28 đ
CAD 16.655,19 đ
SEK 2.528,18 đ
NOK 2.626,09 đ
DKK 3.233,84 đ
RUB 385,4 đ
NZD 15.659,44 đ
HKD 2.865,33 đ
SGD 15.904,09 đ
THB 642,04 đ
IDR 1,67 đ
INR 340,08 đ
TWD 729,97 đ
CNY 3.231,63 đ
KHR 5,64 đ
LAK 2,72 đ
MOP 2.784,41 đ
KRW 19,83 đ
Liên kết Website
Phòng Chống buôn lậu & Xử lý vi phạm
Trần Tấn Linh
056.3893.435 – 0903.506.856
Nguyễn Thanh Bình
056.3893425 – 0913.479.664
Lê Văn Thạnh
056.3892298 – 0913.487.858
Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm là đơn vị tham mưu, giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định. Theo Quyết định số 1170/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị tham mưu giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố và Quyết định số 91/QĐ-HQBĐ ngày 29/6/2010 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định thì Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định các lĩnh vực công tác sau:
    1. Tham mưu về công tác chống buôn lậu và xử lý vi phạm
    - Tham mưu cho Cục trưởng về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; về thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả và trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để phòng, chống khủng bố, rửa tiền trong lĩnh vực hải quan.
    + Hàng năm giúp Cục trưởng xây dựng phương án chống buôn lậu trọng điểm trong toàn Cục; xây dựng nội dung, kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc Cục trình Cục trưởng phê duyệt và trực tiếp tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác chống buôn lậu của các đơn vị trực thuộc Cục.
    + Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tình hình, tham mưu giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại về thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan trên địa bàn hoạt động hải quan của Cục.
    + Xây dựng quy chế trao đổi, cung cấp thông tin về chống buôn lậu giữa các đơn vị trong Cục; quy chế phối hợp phòng, chống buôn lậu của Cục với các cơ quan chức năng và tham mưu giúp Cục trưởng tổ chức lực lượng Hải quan tham gia hoạt động chống buôn lậu liên ngành ở địa phương.
    + Nghiên cứu hoạt động nghiệp vụ chống buôn lậu các đơn vị trực thuộc Cục và đề xuất trang bị, phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chống buôn lậu của Cục; theo dõi, quản lý tình trạng sử dụng trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác phòng, chống buôn lậu của Cục.
    + Chuẩn bị nội dung, tài liệu về công tác phòng, chống buôn lậu và công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để phòng, chống khủng bố, rửa tiền trong lĩnh vực hải quan cho lãnh đạo Cục dự họp, hội nghị, hội thảo.
    - Đề xuất trình Cục trưởng kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn về chính sách, chế độ, quy trình xử lý vi phạm cho các đơn vị trực thuộc Cục và tổ chức thực hiện khi được Cục trưởng phê duyệt.
    - Tham mưu Cự trưởng tổ chức các hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp để giải đáp các khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp.
    - Xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện nghiệp vụ xử lý vi phạm, trình Cục trưởng phê duyệt và tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các Chi cục Hải quan.
    - Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chống buôn lậu, thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả và xử lý vi phạm trong lĩnh vực hải quan cho cán bộ, công chức ở Chi cục Hải quan theo kế hoạch hoặc yều cầu của Cục, Tổng cục và phối hợp với đơn vị làm công tác tham mưu tổ chức cán bộ đề xuất kế hoạch trình Cục trưởng duyệt và tổ chức thực hiện.
    - Tham mưu cho Cục trưởng xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về hải quan theo thẩm quyền quy định của pháp luật; khởi tố vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
    - Tham mưu Cục trưởng giải quyết khiếu nại về các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định các biện pháp ngăn chặn hành chính thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục giải quyết khiếu nại về các quyết định xử phạt hành chính và các quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính thuộc thẩm quyền của thủ trưởng đơn vị.
    - Lưu trữ hồ sơ, tài liệu xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
    - Thực hiện việc báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Tổng cục Hải quan.
    2. Về công tác quản lý rủi ro
    - Quy định chung
    + Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm về công tác thu thập, xử lý thông tin và áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan trên toàn địa bàn Cục Hải quan tỉnh Bình Định trình Cục trưởng phê duyệt;
    + Giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai hoạt động thu thập, xử lý thông tin và áp dụng quản lý rủi ro tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục; giải quyết các vướng mắc trong quá trình áp dụng quản lý rủi ro ở cấp Chi cục; đánh giá hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro trong phạm vi toàn Cục;
    + Phối hợp với đơn vị tham mưu về công tác tổ chức cán bộ trong việc đề xuất kiện toàn về tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu thập, xử lý thông tin rủi ro trên địa bàn;
    + Tham mưu phối hợp thực hiện các chương trình, dự án của Tổng cục về thu thập, xử lý thông tin và quản lý rủi ro;
    + Phối hợp tổ chức và giảng dạy tại các lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ thu thập, xử lý thông tin và quản lý rủi ro cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục;
    + Nghiên cứu, đề xuất để đảm bảo cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và các điều kiện khác phục vụ cho quá trình triển khai thu thập, xử lý thông tin và áp dụng quản lý rủi ro trên địa bàn;
    - Quy định cụ thể về thu thập, xử lý thông tin:
    + Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức thu thập thông tin, tài liệu từ các nguồn công khai và bí mật, trong và ngoài ngành Hải quan trên phạm vi địa bàn quản lý theo kế hoạch được phê duyệt.
    + Tổng hợp, phân tích, đánh giá các thông tin đã thu thập hoặc chuyển giao; cung cấp kịp thời thông tin nghiệp vụ đến các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm để xử lý tiếp theo quy định.
    + Là đầu mối giúp Cục trưởng thực hiện các văn bản thỏa thuận, phối hợp về công tác thu thập, xử lý thông tin giữa Tổng cục Hải quan và các Bộ, ngành có liên quan; thực hiện trao đổi thông tin với đơn vị Hải quan cùng cấp thuộc nước láng giềng có chung đường biên giới đường bộ với Việt Nam theo phê duyệt hoặc chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.
    - Quy định cụ thể về quản lý rủi ro
    + Tổ chức thu thập thông tin, xây dựng, quản lý, sử dụng hồ sơ quản lý rủi ro và hồ sơ quản lý doanh nghiệp trong hoạt động nghiệp vụ hải quan theo phân cấp trên địa bàn Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
    + Xây dựng, tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đo lường, đánh giá quá trình chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hải quan trên địa bàn.
    + Xây dựng, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí phân tích; quản lý theo dõi, đánh giá việc áp dụng tiêu chí phân tích trong phạm vi Cục Hải quan tỉnh Bình Định, theo phân cấp.
    + Quản lý và thực hiện cập nhật, khai thác, truyền nhận dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro theo phân cấp.
    + Điều phối, theo dõi, đánh giá hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro trong phạm vi Cục Hải quan tỉnh Bình Định; thực hiện chế độ chính sách báo cáo về công tác quản lý rủi ro theo quy định; tham mưu điều chỉnh, bổ sung các chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng quản lý rủi r
    3- Quản lý cán bộ, công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản, trang thiết bị được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định giao.
    SỐ ĐIỆN THOẠI BỘ PHẬN CHỐNG BUÔN LẬU & XỬ LÝ VI PHẠM: 056.3894341
    
Số lượt truy cập
Đang truy cập