Thứ năm, 28/5/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :25/05/2020
USD = 23.257
21/05/2020 - 27/05/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.439,06 đ
JPY 215,97 đ
GBP 28.493,97 đ
CHF 24.047,37 đ
AUD 15.258,32 đ
CAD 16.705,47 đ
SEK 2.408,22 đ
NOK 2.332,46 đ
DKK 3.412,7 đ
RUB 323,71 đ
NZD 14.219,09 đ
HKD 2.999,83 đ
SGD 16.422,26 đ
THB 730,87 đ
IDR 1,58 đ
INR 307,33 đ
TWD 776,29 đ
CNY 3.274,32 đ
KHR 5,73 đ
LAK 2,59 đ
MOP 2.915,24 đ
WON 18,93 đ
Liên kết Website
Phòng Nghiệp vụ


Trưởng phòng: Hồ Văn Hiển. ĐT: 0256.3893424 – 0913.408.218
    Phó trưởng phòng: Lê Văn Thạnh. ĐT: 0256.3892321 – 0913.487.858
    Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Ka Ly. ĐT: 0256.3891566 – 0905.570.577.

    Phòng Nghiệp vụ là đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định thực hiện quản lý nhà nước về hải quan, tổ chức thực thi pháp luật về hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Bình Địnhvà Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

    Theo quy định tại Quyết định số 4291/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố thì Phòng Nghiệp vụ thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:

    I. Tham mưu về công tác giám sát quản lý về hải quan

    Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa; thực thi quyền sở hữu trí tuệ và nhãn mác hàng hóa (sau đây gọi chung là nghiệp vụ giám sát quản lý) theo quy định của pháp luật.
    Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
    1. Trình Cục trưởng:
    a) Chương trình, kế hoạch, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về nghiệp vụ giám sát quản lý;
    b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình về nghiệp vụ giám sát quản lý theo quy định;
    c) Kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến nghiệp vụ giám sát quản lý;
    d) Giải quyết đối với khiếu nại, tố cáo, vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng về công tác giám sát quản lý.
    2. Tổ chức thực hiện:
    a) Kiểm tra các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Chi cục hải quan) trong việc thực hiện quy chế, quy trình về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;
    b) Theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh, tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập, gia công, đầu tư, chế xuất, hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, chuyển cửa khẩu trong địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    c) Kiểm tra, giám sát các Chi cục Hải quan trong việc quản lý hàng hóa được phép đưa về địa điểm khác để kiểm tra chuyên ngành hoặc đưa về bảo quản theo quy định của pháp luật;
    d) Thực hiện giám sát trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan để kịp thời phát hiện và cảnh báo, ngăn chặn những dấu hiệu vi phạm hoặc thực hiện chưa đúng quy định, quy trình thông quan hàng hóa, phương tiện vận tải tại các Chi cục Hải quan;
    đ) Thường xuyên theo dõi, thu thập, phân tích, so sánh, đánh giá thông tin, số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan và các nguồn thông tin khác nhằm phát hiện những vấn đề phát sinh, bất thường trên địa bàn Cục Hải quan tỉnh Bình Định quản lý trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan để kịp thời đề xuất Cục trưởng các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan của các tổ chức và cá nhân có liên quan;
    e) Kết nối, tiếp nhận, khai thác hệ thống giám sát trực tuyến để kịp thời phát hiện, xử lý và thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan vụ việc vi phạm trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    g) Kiểm tra điều kiện thành lập và giám sát, quản lý hoặc phối hợp với các Chi cục Hải quan giám sát, quản lý tại các kho, bãi, địa điểm và các địa điểm kiểm tra, giám sát hàng hóa khác theo quy định của pháp luật;
    h) Kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan, các doanh nghiệp kinh doanh địa điểm, kho, bãi, dịch vụ giao nhận có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn Cục Hải quan tỉnh Bình Định quản lý;
    i) Kiểm tra các Chi cục Hải quan thực hiện công tác xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền tiến hành xác minh đối với những hàng hóa nhập khẩu phải xác minh xuất xứ theo quy định của pháp luật;
    k) Kiểm tra các Chi cục Hải quan thực hiện công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ và nhãn mác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định;
    l) Tổ chức thực hiện và kiểm tra các Chi cục Hải quan thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
    m) Giải quyết các vướng mắc của các Chi cục Hải quan liên quan đến công tác giám sát quản lý;
    n) Tổ chức xây dựng, thu thập, cập nhật, sử dụng, quản lý thông tin cơ sở dữ liệu nghiệp vụ giám sát quản lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
    o) Phối hợp đề xuất trang bị và theo dõi, kiểm tra tình trạng sử dụng phương tiện kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác giám sát quản lý của Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    u) Thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc chấp hành các quy định pháp luật về hải quan, pháp luật về công tác giám sát quản lý.

    II. Tham mưu về công tác thuế xuất nhập khẩu

    Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định thực hiện công tác chính sách thuế, quản lý thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; xác định trị giá hải quan; phân loại hàng hóa; kế toán thuế và thu khác; các cơ chế tài chính liên quan đến thu ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu) theo quy định của pháp luật.
    Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
    1. Trình Cục trưởng:
    a) Chương trình, kế hoạch, giải pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác quản lý thuế, công tác phân loại, xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
    b) Kế hoạch, giải pháp thu ngân sách, thu hồi, xử lý nợ thuế hàng năm của Cục Hải quan tỉnh Bình Định và giao nhiệm vụ thu ngân sách, thu hồi, xử lý nợ thuế hàng năm cho các Chi cục Hải quan;
    c) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải tỉnh Bình Định quan triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình về quản lý thuế, phân loại hàng hóa, xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định;
    d) Kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công tác quản lý thuế, phân loại hàng hóa, xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định;
    đ) Giải quyết đối với khiếu nại, tố cáo, vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng về công tác quản lý thuế, phân loại hàng hóa, xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
    2. Tổ chức thực hiện;
    a) Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các Chi cục Hải quan thực hiện công tác thu ngân sách, thu hồi, xử lý nợ thuế và các giải pháp thu ngân sách hàng năm theo quy định;
    b) Phân tích chi tiết, đánh giá tình hình các khoản thu ngân sách hàng tháng, quý, năm; dự kiến số thu tháng, quý, năm tiếp theo để đề xuất các giải pháp, kiến nghị đảm bảo nguồn thu, báo cáo Cục Hải quan tỉnh Bình Định, Tổng cục Hải quan theo quy định;
    c) Kiểm tra việc thực hiện công tác phân loại, xác định trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các Chi cục Hải quan đảm bảo đúng quy định của pháp luật và tính thống nhất trong địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    d) Kiểm tra, hướng dẫn các Chi cục Hải quan thực hiện công tác kế toán thuế, cơ chế tài chính liên quan đến thu ngân sách và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật;
    đ) Kiểm tra, giám sát trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan việc thực hiện công tác phân loại hàng hóa, xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các Chi cục Hải quan để kịp thời phát hiện, cảnh báo đối với hành vi phân loại, xác định trị giá chưa đúng quy định hoặc chưa thống nhất giữa các Chi cục Hải quan;
    e) Thường xuyên theo dõi, thu thập, phân tích, so sánh, đánh giá thông tin, số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan và các nguồn thông tin khác nhằm phát hiện những vấn đề phát sinh, bất thường trên địa bàn Cục Hải quan tỉnh Bình Định quản lý trong việc thực hiện công tác quản lý thuế, phân loại, xác định trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu để kịp thời đề xuất Cục trưởng các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan của các tổ chức và cá nhân có liên quan;
    g) Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện giao dịch với các tổ chức, cá nhân, tổ chức tiếp nhận tin báo, tố giác; yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
    h) Tổng hợp, giải quyết các vướng mắc của các Chi cục Hải quan trong lĩnh vực quản lý thuế, phân loại và xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo phân cấp;
    i) Tổ chức xây dựng, thu thập, cập nhật, sử dụng và quản lý thông tin cơ sở dữ liệu về nghiệp vụ quản lý thuế, phân loại, xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
    k) Phối hợp đề xuất trang bị và theo dõi, kiểm tra tình trạng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
    l) Kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc chấp hành các quy định pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối vái hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo phân công, phân cấp của Tổng cục Hải quan.
    3. Thực hiện và phối hợp tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành; phối hợp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

    III. Tham mưu về công tác quản lý rủi ro

    Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện áp dụng quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan; tổ chức thực hiện thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan, quản lý áp dụng tiêu chí, đánh giá tuân thủ, phân loại rủi ro và tiến hành các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan (sau đây gọi chung là công tác quản lý rủi ro) theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
    Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
    1. Trình Cục trưởng:
    a) Chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác quản lý rủi ro, kế hoạch thực hiện kiểm soát rủi ro theo phân cấp;
    b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định trong việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy chế, quy trình và các chương trình, kế hoạch về công tác quản lý rủi ro theo quy định;
    c) Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công tác quản lý rủi ro theo quy định;
    d) Giải quyết đối với khiếu nại, tố cáo, vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng về công tác quản lý rủi ro theo quy định.
    2. Tổ chức thực hiện:
    a) Quản lý, điều phối kế hoạch thực hiện kiểm soát rủi ro, chuyên đề kiểm soát rủi ro; xây dựng, quản lý, áp dụng hồ sơ rủi ro; ứng dụng danh mục hàng hóa rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan trên địa bàn Cục Hải quan tỉnh Bình Định quản lý;
    b) Thực hiện thu thập, xử lý thông tin hải quan, thông tin nghiệp vụ hải quan; thực hiện các biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro theo phân cấp;
    c) Theo dõi, phân tích, đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro và áp dụng chế độ, chính sách quản lý tuân thủ đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh theo phân cấp;
    c) Thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro trước khi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành khách, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đến hoặc rời cảng; đề xuất áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với các đối tượng có nguy cơ vi phạm trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh;
    đ) Thiết lập, quản lý, áp dụng chỉ số tiêu chí lựa chọn kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh;
    e) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định và các cơ quan chức năng khác trên địa bàn trong việc trao đổi, cung cấp thông tin; thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan;
    g) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác quản lý rủi ro tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định theo quy định và theo phân công nhiệm vụ của Cục trưởng;
    h) Đề xuất trang bị phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ và ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc tình trạng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác quản lý rủi ro của Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    i) Kiểm tra, giám sát trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan việc thực hiện các quy định, quy trình về công tác quản lý rủi ro của công chức hải quan thuộc các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định để kịp thời phát hiện, xử lý đối với hành vi tiêu cực hoặc thực hiện chưa đúng quy định, quy trình của công chức theo quy định;
    k) Thường xuyên theo dõi, thu thập, phân tích, so sánh, đánh giá thông tin, số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan và các nguồn thông tin khác để nhận định những vấn đề phát sinh, bất thường trên địa bàn Cục Hải quan tỉnh Bình Định quản lý trong việc thực hiện công tác quản lý rủi ro để kịp thời phát hiện, đề xuất Cục trưởng các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

    IV. Tham mưu về công tác công nghệ thông tin và thống kê hải quan

    Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định thực hiện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, công tác thống kê nhà nước về hải quan (sau đây gọi chung là công tác công nghệ thông tin) theo quy định của pháp luật.
    Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
    1. Trình Cục trưởng:
    a) Chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác công nghệ thông tin;
    b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình về công tác công nghệ thông tin theo quy định;
    c) Đề án, giải pháp trình Cục trưởng về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý của Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    d) Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công nghệ thông tin theo quy định;
    đ) Giải quyết vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng về công tác công nghệ thông tin theo quy định.
    2. Tổ chức thực hiện:
    a) Quản lý và thực hiện các đề án về công nghệ thông tin và thống kê hải quan của Cục Hải quan tỉnh Bình Định khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
    b) Đề xuất trang bị, ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp theo dõi, quản lý tình trạng sử dụng trang thiết bị công nghệ thông tin của Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    c) Tiếp nhận, triển khai theo hướng dẫn và quy định của Tổng cục Hải quan các chương trình ứng dụng của ngành. Theo dõi, kiến nghị, báo cáo, đề xuất, xử lý các vướng mắc trong quá trình vận hành các chương trình ứng dụng của ngành;
    d) Thực hiện các hoạt động đầu tư, mua sắm hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ thông tin theo phân cấp quản lý;
    đ) Thực hiện duy trì, đảm bảo an ninh thông tin đối với hệ thống phần cứng, mạng máy tính, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, hạ tầng truyền thông và các trang thiết bị kỹ thuật có kết nối với hệ thống công nghệ thông tin của Cục Hải quan tỉnh Bình Định theo hướng dẫn và quy định của Tổng cục Hải quan;
    e) Thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu điện tử; quản lý, giám sát, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin theo phân công, phân cấp;
    g) Thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc cho các đối tượng sử dụng hoặc có kết nối với các hệ thống công nghệ thông tin của ngành hải quan;
    h) Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan về việc đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm) phục vụ công tác hải quan; thực hiện kết nối, trao đổi dữ liệu điện tử với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Cục Hải quan tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật;
    i) Quản lý và đảm bảo hoạt động cho Cổng thông tin điện tử; quản lý các giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    k) Tổ chức thực hiện công tác thống kê nhà nước về Hải quan theo quy định;
    l) Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra việc cập nhật, xử lý dữ liệu trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất Cục trưởng các biện pháp quản lý, điều hành và báo cáo Tổng cục Hải quan đảm bảo yêu cầu quản lý theo quy định.

    V. Một số nhiệm vụ khác

    1. Phối hợp tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành; phối hợp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kết luận thanh tra trong các lĩnh vực công tác: Giám sát quản lý, thuế xuất nhậpkhẩu, quản lý rủi ro.
    2. Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết thực hiện các lĩnh vực công tác quản lý giám sát, thuế xuất nhậpkhẩu, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin của Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
    3. Phối hợp xây dựng, trình Cục trưởng phê duyệt và triển khai thực hiện các chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giám sát, thuế xuất nhậpkhẩu, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức.
    4. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong các lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.
    5. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao.
    
Số lượt truy cập
Đang truy cập