Thứ tư, 29/3/2017 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :24/03/2017
USD = 22.256
24/03/2017 - 29/03/2017
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 24.042,14 đ
JPY 199,67 đ
GBP 27.782,87 đ
CHF 22.412,13 đ
AUD 17.070,28 đ
CAD 16.655,19 đ
SEK 2.528,18 đ
NOK 2.626,09 đ
DKK 3.233,84 đ
RUB 385,4 đ
NZD 15.659,44 đ
HKD 2.865,33 đ
SGD 15.904,09 đ
THB 642,04 đ
IDR 1,67 đ
INR 340,08 đ
TWD 729,97 đ
CNY 3.231,63 đ
KHR 5,64 đ
LAK 2,72 đ
MOP 2.784,41 đ
KRW 19,83 đ
Liên kết Website
Phòng Nghiệp vụ
Phạm Hoài Thanh
056.3893424 - 0913.421.078
Lê Văn Thế
056.3891566 – 0914.191.762
Lưu Thị Thu
0903.503.069
Phòng Nghiệp vụ là đơn vị tham mưu, giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định. Theo Quyết định số 1170/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị tham mưu giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố và Quyết định số 91/QĐ-HQBĐ ngày 29/6/2010 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định thì Phòng Nghiệp vụ tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định các lĩnh vực công tác sau:
    1. Tham mưu về công tác giám sát quản lý về Hải quan
    - Đề xuất trình Cục trưởng kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn về chính sách, chế độ, quy trình nghiệp vụ giám sát quản lý bao gồm: thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan, giám sát hải quan, xuất xử và ghi nhãn hàng hóa xuất nhập khẩu và các nghiệp vụ khác có liên quan (sau đây gọi chung là nghiệp vụ giám quản) cho các đơn vị trực thuộc và tổ chức thực hiện khi được Cục trưởng phê duyệt.
    - Xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện nghiệp vụ giám quản, trình Cục trưởng phê duyệt và tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các Chi cục Hải quan.
    - Rà soát các văn bản quy định về giám sát quản lý đang còn hiệu lực thi hành; đề xuất, kiến nghị để Cục trưởng báo cáo Tổng cục Hải quan sửa đổi, bổ sung về chính sách, chế độ, quy trình nghiệp vụ, cải tiến phương pháp quản lý.
    - Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ giám quản cho cán bộ, công chức ở Chi cục Hải quan theo kế hoạch hoặc yêu cầu của Cục, Tổng cục Hải quan và phối hợp với đơn vị làm công tác tham mưu tổ chức cán bộ đề xuất kế hoạch trình Cục trưởng duyệt và tổ chức thực hiện.
    - Xây dựng, cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu và nghiên cứu, thu thập, tổng hợp các thông tin nghiệp vụ giám quản để cung cấp và hỗ trợ cho các Chi cục Hải quan thực hiện nghiệp vụ và quyết định thông quan hàng hóa; cho kiểm tra sau thông quan của Cục.
    - Tiếp nhận, đề xuất trình Cục trưởng chỉ đạo, giải quyết khiếu nại của tổ chức, cá nhân, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan về lĩnh vực giám sát quản lý, hoặc đề xuất để Cục trưởng báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng.
    - Nghiên cứu hoạt động nghiệp vụ giám quản tại các Chi cục Hải quan và đề xuất trang bị phương tiện kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giám sát quản lý của Cục; theo dõi, kiểm tra tình trạng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác giám sát quản lý của Cục.
    - Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.
    - Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Cục về công tác giám sát quản lý tại các địa điểm làm thủ tục hải quan, địa điểm kiểm tra hải quan.
    - Tổng hợp báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác giám sát quản lý của Cuc cho lãnh đạo Cục dự họp, hội nghị, hội thảo.
    2. Tham mưu về công tác thuế xuất nhập khẩu
    - Đề xuất trình Cục trưởng kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn về chính sách, chế độ, quy trình nghiệp vụ kiểm tra, thu thuế xuất, nhập khẩu, quy trình nghiệp vụ kiểm tra, xác định giá tính thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu cho các đơn vị trực thuộc Cục và tổ chức thực hiện khi được Cục trưởng phê duyệt.
    - Xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, thu thuế xuất nhập khẩu, nghiệp vụ kiểm tra, xác định giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trình Cục trưởng phê duyệt và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các Chi cục Hải quan.
    - Rà soát các văn bản quy định về kiểm tra, thu thuế xuất, nhập khẩu và giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đang còn hiệu lực thi hành; đề xuất, kiến nghị để Cục trưởng báo cáo Tổng cục Hải quan sửa đổi, bổ sung về chính sách, chế độ, quy trình nghiệp vụ, cải tiến phương pháp quản lý.
    - Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra, thu thuế xuất, nhập khẩu và tính giá thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu cho cán bộ, công chức ở Chi cục Hải quan theo kế hoạch hoặc yêu cầu của Cục, Tổng cục Hải quan và phối hợp với đơn vị làm công tác tham mưu tổ chức cán bộ đề xuất kế hoạch trình Cục trưởng duyệt và tổ chức thực hiện.
    - Nghiên cứu, thu thập các thông tin thuộc lĩnh vực kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu, lĩnh vực giá tính thuế để phân tích, tổng hợp, xử lý và cung cấp, hỗ trợ cho các Chi cục Hải quan thống nhất và quyết định thông quan hàng hóa; cho kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan tỉnh và truyền số liệu báo cáo về Tổng cục Hải quan theo quy định.
    - Tiếp nhận, đề xuất trình Cục trưởng chỉ đạo, giải quyết khiếu nại các tổ chức cá nhân vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan về kiểm tra, thu thuế xuất, nhập khẩu, về giá trị tính thuế; đề xuất, kiến nghị để Cục trưởng báo cáo Tổng cục Hải quan những trường hợp vượt thẩm quyền của Cục trưởng.
    - Nghiên cứu hoạt động nghiệp vụ kiểm tra, thu thuế xuất nhập khẩu, nghiệp vụ trị giá tính thuế tại các Chi cục Hải quan và đề xuất trang bị phương tiện kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm tra, thu thuế xuất nhập khẩu, công tác xác định trị giá tính thuế của Cục; theo dõi, quản lý tình trạng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu, công tác trị giá tính thuế của Cục.
    - Xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu thu thuế hàng năm của Cục, đề xuất trình Cục trưởng phê duyệt phân bổ chỉ tiêu kế hoạch thu thuế hàng năm cho các Chi cục Hải quan; cập nhật tổng hợp tình hình nợ đọng thuế ở các Chi cục Hải quan, đề xuất kế hoạch, biện pháp thu thuế nợ đọng trình Cục trưởng phê duyệt, tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc, báo cáo Cục trưởng tiến trình thực hiện thu thuế nợ đọng của Chi cục Hải quan.
    - Phân tích chi tiết các khoản thu hàng tháng, quý, năm trên cơ sở kim ngạch xuất nhập khẩu hàng tháng, chế độ chính sách mặt hàng và thuế; đánh giá tình hình thu nộp ngân sách hàng tháng, dự kiến số thu tháng tiếp theo để báo cáo Tổng cục Hải quan.
    - Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.
    - Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng về công tác kiểm tra, thu thuế xuất nhập khẩu, công tác trị gía tính thuế tại các địa điểm làm thủ tục hải quan, địa điểm kiểm tra hải quan.
    - Tổng hợp báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, thu thuế xuất nhập khẩu, công tác trị gía tính thuế của Cuc cho lãnh đạo Cục dự họp, hội nghị, hội thảo.
    3. Tham mưu về công tác công nghệ thông tin và thống kê hải quan
    - Đề xuất trình Cục trưởng kế họach, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn về thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong họat động hải quan và thống kê nhà nước về hải quan cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục và tổ chức thực hiện khi được Cục trưởng phê duyệt.
    - Xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hải quan và thống kê nhà nước về hải quan, trình Cục trưởng phê duyệt và tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các Chi cục trực thuộc Cục.
    - Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin trong họat động hải quan và thống kê nhà nước về hải quan cho cán bộ, công chức các các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục theo kế họach hoặc yêu cầu của Cục, Tổng cục hải quan và phối hợp với đơn vị làm công tác tham mưu tổ chức cán bộ đề xuất kế họach trình Cục trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.
    - Nghiên cứu xây dựng đề án, giải pháp trình Cục trưởng về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào các họat động quản lý của Cục; giúp Cục trưởng quản lý và thực hiện các đề án về công nghệ thông tin và thống kê hải quan của Cục khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
    - Tổ chức quản lý, bảo trì hệ thống, trang thiết bị tin học, đảm bảo kỹ thuật, an ninh, an toàn hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu điện tử trên hệ thống máy tính của Cục theo hướng dẫn và quy định của Tổng cục Hải quan.
    - Thực hiện kết nối, tiếp nhận và trao đổi dữ liệu thông tin điện tử giữa các đơn vị trong Cục, giữa Cục với Tổng cục Hải quan và các đơn vị có liên quan khác và thực hiện báo cáo thống kê theo quy định.
    - Nghiên cứu các họat động quản lý của Cục để đề xuất trang bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý, công tác của Cục; theo dõi, quản lý tình trạng sử dụng trang thiết bị công nghệ thông tin của Cục; chuẩn bị nội dung, tài liệu về ứng dụng công nghệ thông tin, thống kê hải quan cho lãnh đạo Cục dự họp, hội nghị, hội thảo.
    - Tiếp nhận, triển khai theo hướng dẫn và quy định của Tổng cục Hải quan các chương trình ứng dụng của Ngành. Theo dõi, kiến nghị, báo cáo đề xuất, xử lý các vướng mắc trong quá trình vận hành các chương trình ứng dụng của Ngành.
    4. Quản lý cán bộ, công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản, trang thiết bị được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định giao.
    SỐ ĐIỆN THOẠI BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ: 056.3892321
    
Số lượt truy cập
Đang truy cập