Thứ năm, 28/5/2020 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :25/05/2020
USD = 23.257
21/05/2020 - 27/05/2020
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.439,06 đ
JPY 215,97 đ
GBP 28.493,97 đ
CHF 24.047,37 đ
AUD 15.258,32 đ
CAD 16.705,47 đ
SEK 2.408,22 đ
NOK 2.332,46 đ
DKK 3.412,7 đ
RUB 323,71 đ
NZD 14.219,09 đ
HKD 2.999,83 đ
SGD 16.422,26 đ
THB 730,87 đ
IDR 1,58 đ
INR 307,33 đ
TWD 776,29 đ
CNY 3.274,32 đ
KHR 5,73 đ
LAK 2,59 đ
MOP 2.915,24 đ
WON 18,93 đ
Liên kết Website
Văn phòng


Chánh Văn phòng: Bùi Xuân Bắc. ĐT: 0256.3892431 – 0903.510.358
    Phó Chánh Văn phòng: Đặng Ngọc Bình. ĐT: 0256.3894359 – 0914.065.059
    Phó Chánh Văn phòng: Lê Văn Thế. ĐT: 0256.3891207 – 0914.191.762

    Văn phòng là đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định thực hiện quản lý nhà nước về hải quan, tổ chức thực thi pháp luật về hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Bình Địnhvà Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
    Theo quy định tại Quyết định số 4291/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố thì Văn phòng thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:

    I. Tham mưu về công tác thanh tra, kiểm tra

    Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực hải quan (sau đây gọi chung là công tác thanh tra, kiểm tra) theo quy định của pháp luật.
    Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
    1. Trình Cục trưởng:
    a) Chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra;
    b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình về công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định;
    c) Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra; đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm tra;
    d) Giải quyết vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng về công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.
    2. Tổ chức thực hiện:
    a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nghiệp vụ được giao của các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng;
    b) Thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc chấp hành các quy định pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;
    c) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan;
    d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    đ) Tổng hợp báo cáo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đối với các đơn vị của Cục Hải quan tỉnh Bình Định trong việc thực hiện các kiến nghị xử lý về trách nhiệm của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan điều tra và các cơ quan khác theo quy định;
    e) Tổ chức tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;
    g) Tổ chức thực hiện công tác liêm chính của Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    h) Phối hợp với cơ quan thanh tra thuộc hệ thống Thanh tra Tài chính, Thanh tra các Bộ, các cơ quan khác ở Trung ương và địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao;
    i) Đề xuất trang bị phương tiện kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp theo dõi, kiểm tra tình trạng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    k) Kiểm tra, giám sát trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan việc thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ hải quan của công chức hải quan thuộc các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định để kịp thời phát hiện, xử lý theo đối với hành vi tiêu cực hoặc thực hiện chưa đúng quy định, quy trình của công chức theo quy định.
    3. Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra của Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
    4. Phối hợp xây dựng, trình Cục trưởng phê duyệt, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho cán bộ, công chức.
    5. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.
    6. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao.

    II. Tham mưu về công tác tổ chức cán bộ

    Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là công tác tổ chức cán bộ) theo quy định của pháp luật.
    Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
    1. Trình Cục trưởng:
    a) Chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ;
    b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình về công tác tổ chức cán bộ theo quy định;
    c) Quyết định việc tiếp nhận, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật, điều động, luân chuyển; nghỉ hưu, cho thôi việc; đánh giá, phân loại và giải quyết các chính sách chế độ đối với công chức và người lao động thuộc đối tượng quản lý của Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    d) Quyết định việc cử công chức và người lao động đi công tác, học tập trong nước và ngoài nước, tham gia các tổ biên tập, ban soạn thảo, các đề án xây dựng, các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan;
    đ) Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Đội, Tổ thuộc Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định theo phân cấp;
    e) Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công tác công tác tổ chức cán bộ theo quy định;
    g) Giải quyết đối với vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng về công tác tổ chức cán bộ theo quy định.
    2. Tổ chức thực hiện:
    a) Đề xuất thành lập, tổ chức lại và cơ cấu tổ chức thuộc bộ máy của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    b) Xây dựng các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Đội, Tổ thuộc Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định theo phân cấp;
    c) Hướng dẫn và tổng hợp nhận xét đánh giá cán bộ, công chức định kỳ hàng năm; quản lý số hiệu công chức, biển tên công chức, chứng minh thư hải quan theo quy định;
    d) Quản lý hồ sơ công chức, người lao động thuộc đối tượng quản lý của Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    đ) Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo chế độ quy định;
    e) Trình Cục trưởng giao chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị thuộc, trực thuộc trong phạm vi tổng biên chế được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giao;
    g) Thực hiện việc nâng ngạch, chuyển ngạch, bổ nhiệm vào ngạch; nâng bậc lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan;
    h) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức và người lao động; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
    i) Hướng dẫn, tuyên truyền, tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua của Cục Hải quan tỉnh Bình Định; thực hiện chính sách khen thưởng của Cục Hải quan theo các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan;
    k) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.
    3. Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác tổ chức cán bộ của Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
    4. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.
    5. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao.

    III. Tham mưu về công tác tài vụ - quản trị

    Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định thực hiện công tác tài chính, tài sản, đầu tư phát triển, xây dựng cơ bản, mua sắm, quản trị, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng (sau đây gọi chung là công tác tài vụ - quản trị) theo quy định của pháp luật.
    Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
    1. Trình Cục trưởng:
    a) Chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác tài vụ - quản trị;
    b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình về công tác tài vụ - quản trị theo quy định;
    c) Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục Hải quan tỉnh Bình Định ban hành theo thẩm quyền, kịp thời đề xuất điều chỉnh quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế;
    d) Dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Cục Hải quan tỉnh Bình Định để báo cáo Tổng cục Hải quan theo quy định;
    đ) Kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công tác tài vụ - quản trị theo quy định;
    e) Giải quyết đối với vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng về công tác tài vụ - quản trị theo quy định.
    2. Tổ chức thực hiện:
    a) Về công tác quản lý tài chính:
    - Lập dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Cục Hải quan tỉnh Bình Định trình Cục trưởng xem xét và báo cáo Tổng cục Hải quan theo quy định;
    - Tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
    - Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, chế độ báo cáo thống kê, công tác quyết toán ngân sách theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan;
    - Tổ chức bộ máy kế toán thực hiện việc hạch toán, kế toán, quyết toán các nhiệm vụ mua sắm tại Cục Hải quan tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật;
    - Tổ chức công tác thanh toán, quyết toán kịp thời, chính xác, đúng chế độ, đúng đối tượng đối với các khoản thu, chi ngân sách và các khoản kinh phí hợp pháp được giao cho Cục Hải quan tỉnh Bình Định quản lý theo quy định;
    - Tổ chức công tác quản lý thu, chi tiền mặt, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi tiêu bằng tiền mặt đối với các khoản chi thường xuyên và đột xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Định; thực hiện nộp ngân sách nhà nước kịp thời đối với các khoản phải nộp theo quy định hiện hành của pháp luật;
    - Cung cấp tài liệu, chứng từ có liên quan để thực hiện các quyết định về kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan có thẩm quyền.
    b) Về công tác quản lý tài sản:
    - Lập kế hoạch trung hạn, dài hạn và hàng năm đối với công tác mua sắm tài sản, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị kỹ thuật đặc thù và sửa chữa tài sản theo quy định;
    - Thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị kỹ thuật theo quy định;
    - Thực hiện kiểm kê tài sản và chế độ báo cáo thống kê theo quy định về tài sản; đánh giá hiện trạng, hiệu quả việc trang bị và sử dụng tài sản tại Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    - Đề xuất phương án xử lý tài sản đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có; tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của cấp có thẩm quyền về xử lý tài sản theo quy định hiện hành của pháp luật;
    - Kiểm tra, tổng hợp, đánh giá việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thống kê, chuẩn hóa, tổng hợp số liệu tài sản của Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
    c) Về công tác quản lý đầu tư, mua sắm:
    - Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị, hàng hóa dịch vụ phục vụ nhu cầu công tác của Cục Hải quan tỉnh Bình Định theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
    - Lập kế hoạch và thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì, nâng cấp đối với tài sản, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị kỹ thuật theo quy định;
    - Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ dự án, thiết kế - dự toán, đấu thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa, tài sản, dịch vụ theo quy định pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
    d) Về công tác quản lý đầu tư xây dựng:
    - Lập chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng dài hạn, trung hạn và hàng năm; thiết kế, dự toán, đấu thầu, quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đầu tư xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt;
    - Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng của các chủ đầu tư dự án theo quy định pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;
    - Thực hiện báo cáo quyết toán vốn đầu tư hàng năm của Cục Hải quan tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật.
    đ) Về công tác quản lý kỹ thuật:
    - Phối hợp tổ chức thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện đối với các trang thiết bị kỹ thuật đặc thù của Cục Hải quan tỉnh Bình Định theo quy định;
    - Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ đối với quá trình tổ chức triển khai về quản lý và sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật đặc thù của Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
    e) Về quản lý ấn chỉ:
    - Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhu cầu sử dụng hàng năm về các loại ấn chỉ nghiệp vụ và niêm phong hải quan;
    - Quản lý ấn chỉ nghiệp vụ và niêm phong hải quan; thực hiện việc cấp phát ấn chỉ nghiệp vụ và niêm phong hải quan cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định theo quy định;
    - Thực hiện công tác kế toán, quyết toán các loại ấn chỉ nghiệp vụ và niêm phong hải quan của Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
    g) Tổ chức thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định theo quy định.
    3. Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác thực hiện công tác tài vụ - quản trị của Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
    4. Phối hợp xây dựng, trình Cục trưởng phê duyệt, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ tài vụ - quản trị cho cán bộ, công chức.
    5. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.
    6. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao.

    IV. Tham mưu về công tác văn phòng

    Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định thực hiện quy chế làm việc, các chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý công tác hành chính, lưu trữ; công tác báo chí tuyên truyền; công tác thông tin, cơ yếu của Cục Hải quan (sau đây gọi chung là công tác văn phòng) theo quy định của pháp luật.
    Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
    1. Trình Cục trưởng:
    a) Quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm; quy chế làm việc, nội quy cơ quan và chương trình kế hoạch công tác của Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, nội quy cơ quan, chương trình, kế hoạch công tác, chế độ thông tin báo cáo, điều phối hoạt động giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    c) Giải quyết đối với vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng về công tác văn phòng theo quy định;
    d) Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công tác văn phòng theo quy định.
    2. Tổ chức thực hiện:
    a) Theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, chương trình hành động, quyết định, chỉ thị, kết luận của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bình Định về các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hải quan;
    b) Tổng hợp thông tin, báo cáo ngày phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    c) Chủ trì giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện chế độ trực ban theo quy định;
    d) Rà soát thể thức, thẩm quyền ký các văn bản do các đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định soạn thảo trình Cục trưởng ký ban hành;
    đ) Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình hoạt động; đầu mối tổ chức công tác sơ kết, tổng kết; phối hợp chuẩn bị nội dung, cung cấp tài liệu phục vụ các cuộc họp của lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    e) Tổ chức thực hiện công tác hành chính văn thư, lưu trữ; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị của Cục Hải quan tỉnh Bình Định thực hiện công tác hành chính văn thư, lưu trữ; cung cấp hồ sơ, tài liệu lưu trữ theo chế độ quy định;
    g) Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật hải quan và pháp luật liên quan;
    h) Tổng hợp, theo dõi tình hình thông tin báo chí phản ánh về hoạt động hải quan, báo cáo lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Định chỉ đạo, xử lý kịp thời;
    i) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra công tác thông tin - liên lạc, cơ yếu của Cục Hải quan tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật;
    k) Tổ chức thực hiện và nghiên cứu cải tiến các quy định về hội họp, giao ban, khánh tiết của Cục Hải quan tỉnh Bình Định và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị thuộc và trực thuộc;
    l) Tổ chức thực hiện việc đảm bảo phục vụ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại, quản lý các hoạt động công sở, trật tự nội vụ, thông tin liên lạc của cơ quan; thường trực công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt và an ninh an toàn cơ quan;
    m) Tổ chức thực hiện việc áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn Việt Nam theo quy định;
    n) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
    o) Chủ trì thực hiện công tác hợp tác quốc tế của Cục Hải quan tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật;
    p) Thực hiện quản lý các đường dây nóng của Cục Hải quan tỉnh Bình Định và các đơn vị trực thuộc theo quy định.
    3. Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác thực hiện công tác văn phòng của Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
    4. Phối hợp xây dựng, trình Cục trưởng phê duyệt, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ văn phòng cho cán bộ, công chức.
    5. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.
    
Số lượt truy cập
Đang truy cập