Thứ tư, 26/7/2017 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :20/07/2017
USD = 22.433
20/07/2017 - 26/07/2017
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.892,17 đ
JPY 200,1 đ
GBP 29.227,96 đ
CHF 23.487,59 đ
AUD 17.778,15 đ
CAD 17.760,27 đ
SEK 2.701,63 đ
NOK 2.774,34 đ
DKK 3.482,14 đ
RUB 378,77 đ
NZD 16.470,31 đ
HKD 2.873,45 đ
SGD 16.418,8 đ
THB 666,85 đ
IDR 1,69 đ
INR 349,07 đ
TWD 738,68 đ
CNY 3.324,39 đ
KHR 5,49 đ
LAK 2,72 đ
MOP 2.793,3 đ
KRW 19,98 đ
Liên kết Website
Văn phòng
Phạm Đắc Hổ
056.3893627 – 0905.579.788
Nguyễn Thị Ka Ly
056.3891207 – 0905.570.577
Trình Hoài Nam
056.3894359 – 0913.487.533
Văn phòng là đơn vị tham mưu, giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định. Theo Quyết định số 4291/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố thì Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Bình Định tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định các lĩnh vực công tác sau:
    1. Tham mưu về công tác Tài vụ - Quản trị:
    - Tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định quản lý, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng về công tác tài vụ - quản trị.
    - Xây dựng dự toán kinh phí hàng năm của Cục Hải quan tỉnh Bình Định và thực hiện dự toán khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đảm bảo kinh phí hoạt đông thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Cục.
    - Quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động chi tiêu tài chính của đơn vị theo đúng nội dung, tiến độ, nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính của Nhà nước, của Bộ Tài chính và của Tổng cục Hải quan.
    - Thực hiện công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và quyết toán ngân sách theo quy định của pháp luật về kế toán. Lập báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo quy định.
    - Tham mưu, đề xuất phương án xây dựng, cải tạo trụ sở, trang bị cơ sở vật chất để đảm bảo cho họat động công tác của Cục Hải quan tỉnh Bình Định; tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản, trang thiết bị theo thẩm quyền.
    - Tiếp nhận, cấp phát, quản lý việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện, vật tư, ấn chỉ, niêm phong, seal hải quan cho các đơn vị ; thực hiện công tác kế toán vật tư, ấn chỉ, tài sản theo quy định.
    - Tổ chức công tác cải tạo, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì tài sản, trang thiết bị của Cục Hải quan tỉnh Bình Định theo kế hoạch được Cục trưởng phê duyệt.

    2. Tham mưu về công tác Văn Phòng:
    - Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý và năm của Cục Hải quan tỉnh Bình Định; tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục. Phối hợp với đơn vị làm công tác tham mưu tổng hợp và hợp tác quốc tế của Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan tỉnh khác để phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước, của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về công tác đối ngoại.
    - Điều hoà, phối hợp kế hoạch công tác để giải quyết công việc liên quan đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục và giữa Cục Hải quan tỉnh Bình Định với các đơn vị và cơ quan khác liên quan đến thực hiện chương trình kế hoạch công tác và nhiệm vụ của Cục.
    - Xây dựng kế hoạch, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện, chấp hành quy chế, quy định, chế độ làm việc; tổng hợp báo cáo thông tin công tác đối ngoại của các đơn vị trong Cục; đề xuất các biện pháp chấn chỉnh việc thực hiện và chấp hành báo cáo thông tin công tác đối ngoại của các đơn vị.
    - Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu và các thông tin cần thiết để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Cục trưởng, các cuộc họp, giao ban, hội nghị và làm việc với cơ quan cấp trên, cơ quan khác của lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
    - Thực hiện chế độ, quy định về tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình, kết quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Cục; đề xuất, kiến nghị để Cục trưởng báo cáo Tổng cục Hải quan sửa đổi, bổ sung các chế độ, quy định thuộc phạm vi công tác tổng hợp.
     - Thực hiện các nghiệp vụ về công tác hành chính văn thư, lưu trữ theo quy định.
    - Đảm bảo công tác thông tin - liên lạc: Đề xuất kế họach và tổ chức bảo đảm máy móc, trang bị thông tin liên lạc để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh Cục Hải quan tỉnh Bình Định và các Chi cục Hải quan. Tổ chức, thực hiện chuyển, nhận điện, công văn, tài liệu đảm bảo bí mật, chính xác, kịp thời, nhanh chóng và an tòan. Đề xuất trang bị, bảo dưỡng và quản lý trang thiết bị kỹ thuật thông tin liên lạc của Cục. Quản lý tài liệu, điện fax, mật mã theo quy định.
    - Xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức về chủ trương, chỉ đạo, chỉ thị của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải quan. Phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền ở địa phương để tuyên truyền chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước, Bộ tài chính và của Tổng cục Hải quan về họat động công tác Hải quan.
    - Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết phục vụ các hoạt động của Cục; tổ chức thường trực bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh ở cơ quan Cục; chủ trì phối hợp thực hiện công tác phòng chống bão lụt; quản lý điều hành xe ôtô của Văn phòng Cục.
    - Tham mưu đề xuất, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam trong Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

    3. Quản lý cán bộ, công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản, trang thiết bị được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định giao.

    SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC BỘ PHẬN THUỘC VĂN PHÒNG

    - Văn thư: 056.3892770
    - Lưu trữ: 056.3894204
    - Tổng hợp: 056.3891207
    - Kế toán: 056.3892552
    - Quản trị: 056.3892772
    - Bảo vệ: 056.3892445
    - Fax: 056.3893048
Số lượt truy cập
Đang truy cập