Thứ tư, 26/7/2017 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :20/07/2017
USD = 22.433
20/07/2017 - 26/07/2017
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 25.892,17 đ
JPY 200,1 đ
GBP 29.227,96 đ
CHF 23.487,59 đ
AUD 17.778,15 đ
CAD 17.760,27 đ
SEK 2.701,63 đ
NOK 2.774,34 đ
DKK 3.482,14 đ
RUB 378,77 đ
NZD 16.470,31 đ
HKD 2.873,45 đ
SGD 16.418,8 đ
THB 666,85 đ
IDR 1,69 đ
INR 349,07 đ
TWD 738,68 đ
CNY 3.324,39 đ
KHR 5,49 đ
LAK 2,72 đ
MOP 2.793,3 đ
KRW 19,98 đ
Liên kết Website
Phòng Tổ chức cán bộ
Trương Văn Chung
056.3892431 – 0913.475.839
Đồng Văn Trung
056.3894340 – 0905.892.019
Phạm Phương Đông
056.3891662 – 0914.011.994
Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị tham mưu, giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định. Theo Quyết định số 1170/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị tham mưu giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố và Quyết định số 91/QĐ-HQBĐ ngày 29/6/2010 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định thì phòng Tổ chức cán bộ tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định các lĩnh vực công tác sau:
    1. Tham mưu về công tác tổ chức cán bộ
    - Tham mưu, đề xuất thực hiện các mặt công tác: tổ chức bộ máy; quản lý nhân sự; biên chế; tuyển dụng; hợp đồng lao động; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; chế độ chính sách cán bộ, công chức; công tác thi đua khen thưởng; công tác kỷ luật; bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.
    - Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng về công tác tổ chức cán bộ; chuẩn bị nội dung, tài liệu về công tác tổ chức cán bộ cho lãnh đạo Cục dự họp, hội nghị, hội thảo.
    - Xây dựng kế họach, nội dung kiểm tra định kỳ, đột xuất về công tác tổ chức cán bộ, trình Cục trưởng duyệt và tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục.
    - Đề xuất chương trình, phát động nội dung thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục, của ngành theo chỉ đạo của Bộ, của ngành và của lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Định; phát động phong trào học tập gương người tốt, việc tốt của tập thể, cá nhân trong ngành để xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến; phong trào rèn luyện kỷ luật, tác phong công tác, đạo đức nghề nghiệp và phong trào thể dục thể thao, văn hóa, nghệ thuật.
    - Tham mưu, đề xuất khen thưởng năm, đột xuất cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong học tập, công tác; thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong phong trào thi đua, khen thưởng của Cục.
    - Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác tổ chức cán bộ và tình hình hoạt động thi đua, khen thưởng của Cục theo quy định của pháp luật.
    - Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức thuộc đối tượng quản lý của Cục; quản lý số hiệu, thẻ công chức, chứng minh thư Hải quan theo quy định.
    2. Tham mưu về công tác thanh tra
    - Giúp Cục trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Tài chính, của ngành Hải quan và thực hiện các nhiệm vụ của cấp trên giao đối với các đơn vị và cá nhân công chức hải quan thuộc quyền quản lý của Cục.
    - Tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
    - Đề xuất, kiến nghị với Cục trưởng giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
    - Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Cục trưởng; thường trực và chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức việc tiếp dân tại trụ sở cơ quan Cục.
    - Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức xác minh, kết luận và đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý về khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, công chức, hợp đồng lao động trong Cục thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục trưởng.
    - Đề xuất với Cục trưởng triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, móc nối với đối tượng buôn lậu của tổ chức, cá nhân trong Cục để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.
    - Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của các cấp đối với đơn vị, cá nhân trong phạm vi quản lý của Cục.
    - Phối hợp tổ chức và giảng dạy tại các lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra cho các đơn vị thuộc Cục; tổ chức tuyên truyền pháp luật thanh tra cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.
    - Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.
    - Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra đột xuất trong ngành Hải quan theo Quyết định 1952/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan.
    3. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản, trang thiết bị được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Định giao.
    
Số lượt truy cập
Đang truy cập