Thứ hai, 18/6/2018 Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá, xây dựng Hải quan Bình Định thành lực lượng chuyên nghiệp, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đường dây nóng: 19009299
Ngày :14/06/2018
USD = 22.583
14/06/2018 - 20/06/2018
Nguyên Tệ Tỷ Giá
EUR 26.493,03 đ
JPY 204,23 đ
GBP 30.152,92 đ
CHF 22.856,85 đ
AUD 17.078 đ
CAD 17.327,71 đ
SEK 2.611,14 đ
NOK 2.803,92 đ
DKK 3.556,21 đ
RUB 357,5 đ
NZD 15.813,63 đ
HKD 2.876,95 đ
SGD 16.888,32 đ
THB 702,71 đ
IDR 1,62 đ
INR 333,78 đ
TWD 755,7 đ
CNY 3.525 đ
KHR 5,57 đ
LAK 2,71 đ
MOP 2.799,85 đ
KRW 20,82 đ
Liên kết Website
Đo thời gian giải phóng hàng hóa XNK tại Cục Hải quan Bình Định

    
Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo

    Thực hiện công văn số 725/TCHQ-CCHĐH ngày 26/01/2016 của Tổng cục Hải quan về việc đo thời gian giải phóng hàng hóa XNK cấp Cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bình Định triển khai đo thời gian giải phóng hàng hóa XNK năm 2016 cụ thể như sau:
    I. Phạm vi, quy mô:
    1. Phạm vi đo: gồm các khoảng thời gian xử lý tác nghiệp của các đơn vị
    từ khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan đến khi cơ quan Hải quan quyết
    định thông quan/giải phóng hàng cho lô hàng.
    2. Quy mô cuộc đo:
    2.1. Địa điểm tổ chức đo: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn và Chi cục Hải quan Phú Yên thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
    2.2. Phương thức làm thủ tục hải quan: Thủ tục hải quan điện tử;
    2.3. Loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Tất cả các loại hình hàng
    hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện thủ tục tại đơn vị (loại trừ các loại
    hình hàng hóa xuất nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại);
    

     II. Xác định tổng quan và chi tiết các khoảng thời gian đo:
    (1) Thời gian từ khi tiếp nhận đăng ký tờ khai chính thức cho đến khi quyết định thông quan/giải phóng hàng:
    (1.1): Đối với hàng thông quan/giải phóng hàng tại cảng/cửa khẩu;
    (1.2): Đối với hàng được đưa hàng về bảo quản;
    (2) Các khoảng thời gian tác nghiệp cụ thể trong quy trình thủ tục của cơ
    quan hải quan:
    (2.1) Thời gian kiểm chi tiết hồ sơ;
    (2.2) Thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa;
    (2.3) Thời gian hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;
    (3) Thời gian tác nghiệp của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành có liên
    quan phát sinh trong khoảng thời gian từ khi đăng ký tờ khai hải quan đến khi
    quyết định thông quan lô hàng:
     Thời gian từ khi cấp giấy chứng nhận/thông báo kết quả kiểm tra đến khi
    doanh nghiệp nộp giấy chứng nhận/thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan hải
    quan để thông quan lô hàng.
     III.Thời gian đo:
     - Đợt 1: Từ ngày 04/4/2016 đến 09/4/2016
     - Đợt 2: Từ ngày 12/9/2016 đến 17/9/2016
     Cục Hải quan tỉnh Bình Định thông báo để cộng đồng doanh nghiệp biết, phối hợp thực hiện
    
Ban Chỉ đạo thực hiện đo thời gian giải phóng hàng hóa XNK Cục

Các thông báo khác:

Số lượt truy cập
Đang truy cập